§ 1. Formål

Velforeningens formål er å fremme saker som har felles interesse for medlemmene i lagets område.

Videre skal velforeningen arbeide for å skape trivsel for folk i området og arbeide for å forbedre stedets sosiale og fysiske miljø. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger i saker av felles interesse.

 

§ 2.  Medlemskap

Enhver familie som bor eller har eiendom i Lovisenberg skolekrets kan bli medlem av velforeningen.

Andre som føler seg tilknyttet til foreningen kan være medlem selv om de bor utenfor skolekretsen. Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål, og må betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

 

§ 3.  Velforeningens ledelse (styret)

Foreningen ledes av et styre som består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Styret holder møte når leder bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret har beslutningsmyndighet når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder er tilstede. Styrebeslutningen krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Varamedlemmene kan møte fast til styremøtene, og har stemmerett ved forfall av ordinært styremedlem. Styrets vedtak skal protokolleres.   

  

§ 4. Økonomi og regnskap

Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp for gjennomføring av aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak.  Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12. Styret skal påse at regnskap blir ført, og kasserer legger frem revidert regnskap for årsmøtet. Regnskapet revideres av valgt revisor.

 

 § 5. Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales forskuddsvis til kassereren. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen fristen, kan strykes etter betalingspåminnelse fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

 

 § 6. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst to ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret innen en uke før årsmøtet.

 Årsmøtet behandler:

 1. Konstituering (valg av møteleder og referent)
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Aktivitetsplan
 6. Valg ihht § 7.

 

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettiget samt mottatte fullmakter. Hver familie har en stemme. Årsmøtets beslutninger protokolleres.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

 

 § 7. Valg

             

Årsmøtet skal velge:

 1. Leder
 2. 5 styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer)
 3. 3 varamedlemmer
 4. Revisor
 5. Valgkomite med 2 medlemmer
 6. Eventuelle komiteer/utvalg

 

Leder velges for et år, styremedlemmene velges for to år, og varamedlemmene velges for 1 år.

Valgkomiteen velges for 2 år, men slik at de overlapper hverandre. Leder er den som sitter på 2. året.

Revisor velges av årsmøtet, og velges for et år.  Samtlige kan gjenvelges.

 

 § 8. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer trer i kraft umiddelbart.

  

§ 9. Oppløsning

Beslutning om lagets oppløsning kan bare skje når minst ¾ av samtlige medlemmer i laget ved skriftlig avstemming har godkjent det. Har foreningen midler skal disse benyttes til beste for stedets beboere.