Vedtekter for Lovisenberg Vel

 

Sist revidert 26. mai 2021

Lovisenberg Vel er en velforening for oss som bor i Lovisenberg skolekrets. Alle som bor eller føler tilknytning til området kan være medlemmer. Lovisenberg Vel ble etablert 22. juni 2006 og er en videreføring av tidligere Farmen Grendelag som ble etablert 25. august 1986. 

 

§ 1. Formål

Velforeningens formål er å fremme saker som har felles interesse for medlemmene i lagets område. Videre skal velforeningen arbeide for å skape trivsel for folk i området og arbeide for å forbedre stedets sosiale og fysiske miljø. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger i saker av felles interesse.


§ 2.  Medlemskap

Enhver familie som bor i Lovisenberg skolekrets kan bli medlem av velforeningen. Andre som føler seg tilknyttet til foreningen kan være medlem selv om de bor utenfor skolekretsen. Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål, og må betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.


§ 3.  Velforeningens ledelse (styret)

Foreningen ledes av et styre som består av 6 medlemmer, hvorav leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret holder møte når leder bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret har beslutningsmyndighet når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder er tilstede. Styrebeslutningen krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Varamedlemmene kan møte fast til styremøtene, og har stemmerett ved forfall av ordinært styremedlem. Styrets vedtak skal protokolleres.   


§ 4. Økonomi og regnskap

Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp for gjennomføring av aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak.  Regnskapsåret følger kalenderåret. Styret skal påse at regnskap blir ført, og legger frem revidert regnskap for årsmøtet. Regnskapet revideres av valgt revisor.


§ 5. Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen fristen, kan strykes etter betalingspåminnelse fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

 

 § 6. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst to ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret innen en uke før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

  1. Godkjenning av saksliste og innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Styrets forslag til handlingsplan.
  5. Revidert regnskap.
  6. Innkomne forslag
  7. Medlemskontingent.
  8. Valg ihht § 7.

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettiget samt mottatte fullmakter. Hver familie har en stemme. Årsmøtets beslutninger protokolleres.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.


§ 7. Valg

Årsmøte skal velge styre, valgkomite og revisor.

Styrets sammensetning:

Verv:

Velges:

Varighet:

Leder

Partalllsår

2 år

Nestleder

Oddetallsår

2 år

Medlem

Partallsår

2 år

Medlem

Partallsår

2 år

Medlem

Oddetallsår

2 år

Medlem

Oddetallsår

2 år

Første vara

Årlig

1 år

Andre vara

Årlig

1 år

 

Samtlige medlemmer velges for 2 år, varamedlemmer for 1 år. Styret fordeler roller og oppgaver selv.

Varamedlemmer kan møte fast på styremøtene og har stemmerett ved forfall av ordinære medlemmer.

Styret skal ha god kjønnsbalanse og det er ønskelig at representanter fra hele områder er representert i styret så langt det lar seg gjøre. Dersom er styremedlem går ut er det ønskelig at vara rykker opp. Dersom nestleder går ut er det ønskelig at et ordinært medlem rykker opp som nestleder. Dersom leder går ut er det ønskelig at nestleder rykker opp som leder. Det er ønskelig at revisor har noe regnskapskompetanse. 

Valgkomiteen består av to medlemmer, hvor et medlem er på valg hvert år. Den som sitter på andre året fungerer som leder. Revisor velges av årsmøtet, og velges for et år.

Samtlige kan gjenvelges.


§ 8. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer trer i kraft umiddelbart.


§ 9. Oppløsning

Beslutning om lagets oppløsning kan bare skje når minst ¾ av samtlige medlemmer i laget ved skriftlig avstemming har godkjent det. Har foreningen midler skal disse benyttes til beste for stedets beboere.